เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองละมานประสบอัคคีภัย