บทบาทหน้าที่

บทบาทหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2  มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.. 2542 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ..2546 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

          1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษาแผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น

          2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษาและแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ และกำกับตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว

          3. ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

          4. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา

          5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  และรวบรวมข้องมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

          6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

          7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

          8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา

          9. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา                 

          10. ประสาน ส่งเสริมการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านการศึกษา ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา

          11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นตามที่มอบหมาย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์  (VISION)

เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ขับเคลื่อนให้โรงเรียนในสังกัดมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่สากล

 

พันธกิจ  (MISSION)

1.พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่และโรงเรียน

2.พัฒนาสมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษา

3.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

4.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

ค่านิยม  (VALUE)   

       “รู้” คือ ปัญญา มีความรู้ความเข้าใจในงานที่ทำ

       “รัก” คือ การมีความรัก ความพอใจในงานที่ทำนั้น

       “สามัคคี” คือ การร่วมกันทำงานด้วยความจริงใจ อย่างพร้อมเพรียงกัน

       “มีคุณธรรม” คือ ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน เสียสละ

 

วัฒนธรรมองค์กร

ยิ้มแย้ม โปร่งใส ใส่ใจ บริการ

 

เป้าประสงค์หลัก  (GOALS)

1.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนด   

2.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะ มีความก้าวหน้าและมีขวัญกำลังใจที่ดีในตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน

3.นักเรียนได้เข้าเรียนอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 

1.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

2.การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

3.การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4.การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

 

แผนที่ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 

ตั้งอยู่ เลขที่ 289 หมู่ 5 ตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60150

โทร. 056-271413 โทรสาร.056-272377

สพป.นครสวรรค์ เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

ตั้งอยู่ที่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 

โทร. 056-272377