วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์  (VISION)

เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ขับเคลื่อนให้โรงเรียนในสังกัดมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่สากล

 

พันธกิจ  (MISSION)

1.พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่และโรงเรียน

2.พัฒนาสมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษา

3.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

4.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

ค่านิยม  (VALUE)   

       “รู้” คือ ปัญญา มีความรู้ความเข้าใจในงานที่ทำ

       “รัก” คือ การมีความรัก ความพอใจในงานที่ทำนั้น

       “สามัคคี” คือ การร่วมกันทำงานด้วยความจริงใจ อย่างพร้อมเพรียงกัน

       “มีคุณธรรม” คือ ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน เสียสละ

 

วัฒนธรรมองค์กร

ยิ้มแย้ม โปร่งใส ใส่ใจ บริการ

 

เป้าประสงค์หลัก  (GOALS)

1.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนด   

2.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะ มีความก้าวหน้าและมีขวัญกำลังใจที่ดีในตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน

3.นักเรียนได้เข้าเรียนอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 

1.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

2.การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

3.การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4.การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

 

แผนที่ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 

ตั้งอยู่ เลขที่ 289 หมู่ 5 ตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60150

โทร. 056-271413 โทรสาร.056-272377