ประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ

ในวันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 09:30 น ได้จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test:NT) แก่ คณะกรรมการระดับศูนย์สอบ ณ ห้องประชุมเขาหน่อ

Read more: ประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ

อบรมวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อนำไปจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต่อไป

Read more: อบรมวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างแบบฝึกเพื่อพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA)

การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างแบบฝึกเพื่อพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) วันที่ 2-3 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมศักดิเดชน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนครสวรรค์

Read more: การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างแบบฝึกเพื่อพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์...

รับข้อสอบการอ่าน RT

ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ได้รับข้อสอบการอ่านจากส่วนกลาง และได้ส่งมอบแก่กลุ่มโรงเรียน

Read more: รับข้อสอบการอ่าน RT

การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษประจำปี 2560

 

ภาพการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560

**เกียรติบัตรครู และนักเรียน สามารถดาวน์โหลดได้ที่ ไฟล์แนบด้านล่าง

Read more: การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษประจำปี 2560

การประชุมชี้แจงการจัดสอบการอ่าน และการสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมลานนกยูง สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ได้จัดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการสอบการอ่าน (RT) และการสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง นำทีมโดย ศน.พินิจ เชื้อแพ่ง และ ศน.วาณี ฝนทั่ง

Read more: การประชุมชี้แจงการจัดสอบการอ่าน และการสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา 2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา" ตามโครงการพัฒนาคุณภารการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้เอกสารประกอบการบรรยาย IEP และเครื่องมือการคัดกรองดาวน์โหลดได้ที่ -> https://goo.gl/vd6bfK หรือที่ฟล์แนบด้านล่าง

Read more: การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา 2560

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 นำคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560

Read more: ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสารสนเทศโปรแกรม SET เรียนรวม และการกรอก IEP Online

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสารสนเทศโปรแกรม SET เรียนรวม และการกรอก IEP Online
ตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ 2560
ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2560

Read more: การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสารสนเทศโปรแกรม SET เรียนรวม และการกรอก IEP Online