กิจกรรมทำบุญวันพระ และจิตอาสาพัฒนาวัด

ในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เหล่าเจ้าหน้าที่ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ได้ร่วมกันทำกิจกรรมทำบุญวันพระ และปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด ณ วัดสระแก้ว ,วัดลาดยาว และวัดศรีสุธรรมาราม

Read more: กิจกรรมทำบุญวันพระ และจิตอาสาพัฒนาวัด

กิจกรรม ศึกษาดูงานเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ITA 2020

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กิจกรรม ศึกษาดูงานเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ITA 2020 (เขตสุจริต)
ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

Read more: กิจกรรม ศึกษาดูงานเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ITA 2020

กิจกรรม จิตอาสาเลี้ยงอาหารเด็ก และบริจาคสิ่งของ

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กิจกรรมจิตอาสาเลี้ยงอาหารเด็กและบริจาคสิ่งของ วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จ.กาญจนบุรี

Read more: กิจกรรม จิตอาสาเลี้ยงอาหารเด็ก และบริจาคสิ่งของ

มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2563

Read more: มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2563

กิจกรรม "เข้าแถวเคารพธงชาติ"

ในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 บุคลากร สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดทุกวันจันทร์

Read more: กิจกรรม "เข้าแถวเคารพธงชาติ"

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

Read more: คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จัดทำแผนโรงเรียนขนาดเล็ก(ระดับอำเภอ)

การจัดทำแผนโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับอำเภอ โดยมี นายอำเภอ, ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนในพื้นที่, ผู้อำนวยการสถานศึกษาขนาดเล็ก, ผู้แทนชุมชน, ผู้แทนผู้ปกครอง, ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นคณะทำงานระดับอำเภอในการจัดทำแผนโรงเรียนขนาดเล็ก

Read more: จัดทำแผนโรงเรียนขนาดเล็ก(ระดับอำเภอ)

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา และการจัดทำ SAR ปีการศึกษา 2562

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา ตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม 2563

Read more: การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา และการจัดทำ SAR ปีการศึกษา 2562