วิ่ง 31 ขา

การแข่งขันวิ่ง 31 ขา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน ทั้งหมด 3 ทีม คือ
1.ทีมโรงเรียนอนุบาลชุมตาบง A
2.ทีมโรงเรียนอนุบาลชุมตาบง B
3.ทีมโรงเรียนบ้านหนองไม้
โดยการแข่งขันจัดขึ้นที่ ณ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง

Read more: วิ่ง 31 ขา

ศึกษาดูงาน โครงการเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาฯ

กิจกรรมศึกษาดูงาน โครงการเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู ในระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จ.ชลบุรี , สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.ระยอง และ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง

Read more: ศึกษาดูงาน โครงการเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาฯ

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริตเพื่อประเมิน ITA

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษา โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต) ในวันที่ 7-8 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมลานนกยูง

Read more: ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริตเพื่อประเมิน ITA

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา ตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฏกระทรวงการกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ในวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมลานนกยูง โดยมี ดร.เอกชัย จันทา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จาก ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นวิทยากรในการอบรม

Read more: อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา

พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562

พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิส่งเสริมการศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมลานนกยูง

Read more: พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562

การติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (IQA)

ในวันที่ 5 กันยายน 2562 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ต้อนรับ คณะทีมที่ปรึกษา IQA ประจำภูมิภาค ณ ห้องประชุมลานนกยูง ที่มาติดตามควาบคืบหน้า การดำเนินการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีกลุ่มโรงเรียนเป้าหมาย ทั้ง 6 กลุ่มโรงเรียน นำเสนอความคืบหน้า

Read more: การติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (IQA)

การอบรมวิธีการตรวจสายตาเบื้องต้น

การอบรมวิธีการตรวจสายตาเบื้องต้น โครงการ “Sight for Kids” โดย สโมสรไลออนส์สากล ร่วมกับ บริษัท จอห์นสัน แอน จอห์นสัน จำกัด วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมลานนกยูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

Read more: การอบรมวิธีการตรวจสายตาเบื้องต้น

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2562

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมลานนกยูง

Read more: ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสมรรถภาพเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ"

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสมรรถภาพเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ" ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมลานนกยูง โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดนครสวรรค์

Read more: อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสมรรถภาพเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ"

แผนปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ปี 2563

การติดตามขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายสมบุญ ทิพรังศรี ผู้ชำนาญการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 18 และคณะ เข้าตรวจเยี่ยม ติดตามขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ) ณ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว

Read more: การติดตามขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุและการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ

Read more: ประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุและการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ

การติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (IQA)

ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ต้อนรับคณะติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (IQA) ของทีมที่ปรึกษาระดับภูมิภาค ณ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว

Read more: การติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (IQA)

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ป.1-ม.6

ประชุมจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 กลุ่มนโยบายและแผนได้จัดการประชุมจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ณ ห้องประชุมลานนกยูง ซึ่ง นายสัญชัย พวงมาลี ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมี ผอ.โรงเรียน กลุ่มเป้าหมายทั้ง 14 โรงเรียนเข้าร่วมประชุม

Read more: ประชุมจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก