การติดตามการใช้รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมฯ ครูแกนนำ อย.น้อย

สำนักงานสาธารสุขจังหวัดนครสวรรค์
ติดตามการดำเนินกิจกรรมการใช้รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมฯ ครูแกนนำ อย.น้อย พร้อมทั้งให้ความรู้ เรื่องพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เหมาะสม (ฉลากโภชนาการและสารปนเปิ้อนในอาหาร)
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ วันที่ 15 ตุลาคม 2563

Read more: การติดตามการใช้รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมฯ ครูแกนนำ อย.น้อย

การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานโดยองค์คณะบุคคล (ก.ต.ป.น.) และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ 25 -27 กันยายน พ.ศ.2563
ณ เดอ มาลา สุโขทัย
โดยมีนายวินิจ ภูชัยศรีสัมฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เป็นประธาน

Read more: การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การติดตามการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

การติดตามเชิงประจักษ์
การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเขาหน่อ

Read more: การติดตามการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

ศึกษาดูงาน ก.ต.ป.น. ปี 2563

การศึกษาดูงาน การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานโดยองค์คณะบุคคล ก.ต.ป.น.
ณ สพป.สุโขทัย เขต 2
ในวันที่ 25 กันยายน 2563

Read more: ศึกษาดูงาน ก.ต.ป.น. ปี 2563

ศึกษาดูงาน โครงการเสริมสร้างพัฒนาฯ ผอ. และ ข้าราชการครู ปี 2563

กิจกรรมศึกษาดูงาน
โครงการเสริมกสร้างการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู (คุณธรรม จริยธรรม ในการบริหาร) และยกย่องเชิดชูเกียรติและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563
ในวันที่ 21-22 กันยายน 2563
ณ โรงเรียนบ้านถ้ำน้ำบัง จ.เพชรบูรณ์

Read more: ศึกษาดูงาน โครงการเสริมสร้างพัฒนาฯ ผอ. และ ข้าราชการครู ปี 2563

โครงการเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพ ผอ. และ ข้าราชการครู ปี 2563

โครงการเสริมกสร้างการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู (คุณธรรม จริยธรรม ในการบริหาร) และยกย่องเชิดชูเกียรติและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563
ในวันที่ 20 กันยายน 2563
ณ หอประชุมเขาหลวง

Read more: โครงการเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพ ผอ. และ ข้าราชการครู ปี 2563

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Read more: กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ITA Online

การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment: ITA Online) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 32 โรงเรียน ในวันที่ 9 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมลานนกยูง

Read more: ประชุมเชิงปฏิบัติการ ITA Online

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน รอง ผอ.สพป

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ในวันที่ 16 กันยายน 2563
ณ หอประชุมเขาหลวง

Read more: การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน รอง ผอ.สพป

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนสุจริต ปีงบ 2563

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนสุจริตในปีงบประมาณ 2563
ณ ห้องประชุมลานนกยูง วันที่ 8 สิงหาคม 2563

Read more: ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนสุจริต ปีงบ 2563

ศึกษาดูงานองค์กรคุณธรรม

การศึกษาดูงานองค์กรณ์คุณธรรม ณ สพม.39 ในวันที่ 18 กันยายน 2563 โดยมีนายศุภวิชญ์ ดิษเจริญ เป็นผู้นำคณะในการศึกษาดูงานครั้งนี้

Read more: ศึกษาดูงานองค์กรคุณธรรม

ประชุม องค์กรคุณธรรม(ต้นแบบ)

การประชุมชี้แจงกิจกรรม การดำเนินงานโครงการองค์กรคุณธรรม(ต้นแบบ)
ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมลานนกยูง

Read more: ประชุม องค์กรคุณธรรม(ต้นแบบ)

การคัดเลือกครูคณิตฯ ที่มีนวัตกรรมที่ส่งเสริมนักเรียนฯ

การคัดเลือกครูผู้สอนคณิตศาสตร์ที่มีนวัตกรรมที่ส่งเสริมนักเรียนให้คิดเลขเป็น คิดเลขคล่องเป็นแบบอย่างได้ ปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563

Read more: การคัดเลือกครูคณิตฯ ที่มีนวัตกรรมที่ส่งเสริมนักเรียนฯ

การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท.

การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเขาหน่อ

Read more: การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท.

การแข่งขัน Spelling Bee และ Speaking Skill ปี 2563

การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
การแข่งขันสะกดคำ (Spelling Bee) และการแข่งขันทักษะการพูด (Speaking Skill) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2563
ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมลานนกยูง

Read more: การแข่งขัน Spelling Bee และ Speaking Skill ปี 2563

บรรจุครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ) 23 ก.ค. 63

บรรจุครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมลานนกยูง

Read more: บรรจุครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ) 23 ก.ค. 63

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายสัตย์ปฏิญาณ

ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายสัตย์ปฏิญาณ ณ ห้องประชุมลานนกยูง

Read more: กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายสัตย์ปฏิญาณ