บทคัดย่อ การประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีทอง

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีทอง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

ปีการศึกษา 2562

ชื่อผู้ประเมิน นางสาวสายสมร ส่งศรี

บทคัดย่อ

     รายงานการประเมินโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีทอง สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ โดยใช้รูปแบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) ของ
สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) ในองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ ด้านบริบท (Context Evaluation) ด้าน
ปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) และด้านผลผลิต
(Product Evaluation) ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำนวน ๗ คน ครู จำนวน ๙ คน นักเรียน จำนวน ๗๔ คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน ๕๕ คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
5 ระดับ โดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

      ผลการประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์
เขต ๒ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน
ในภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน มีพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏผลดังนี้
      1. ผลการประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครู โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน
      2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ตามความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครู พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
      3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ตามความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครู พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
      4. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ตามความคิดเห็นของครู นักเรียน
และผู้ปกครองนักเรียน โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

Attachments:
Download this file (บทคัดย่อ.pdf)บทคัดย่อ.pdf[ ]65 kB