ประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื่้อโต๊ะเก้าอี้