ประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์