Display # 
Title Author Hits
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 2563 Written by Plyfah 100
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ การให้บริการ ปี 2563 Written by Plyfah 113
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต Written by Plyfah 119
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน Written by Plyfah 119
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2564 Written by Plyfah 145
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ และรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ปี 2564 Written by Plyfah 167
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 Written by Plyfah 403
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2563 Written by Plyfah 149
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Written by Plyfah 132
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ปี 2564 Written by Plyfah 571