Display # 
Title Author Hits
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ Written by admin Top 30
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืนฐาน(การย้ายกรณีปก) ประจำปี พ.ศ. 2565 Written by Plyfah 589
รวมหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (PA) Written by Plyfah 244
ประกาศ ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2564(เพิ่มเติม) Written by Plyfah 255
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 2563 Written by Plyfah 317
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ การให้บริการ ปี 2563 Written by Plyfah 309
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต Written by Plyfah 309
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน Written by Plyfah 311
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2564 Written by Plyfah 424
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ และรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ปี 2564 Written by Plyfah 469