คู่มือการปฎิบัติงาน สพป.นครสวรรค์ เขต 2

 

คู่มือกลุ่ม

กลุ่มอำนวยการ - คู่มือกลุ่ม
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ - คู่มือกลุ่ม
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา -  คู่มือกลุ่ม
กลุ่มนโยบายและแผน - คู่มือกลุ่ม
กลุ่มบริหารงานบุคคล - คู่มือกลุ่ม
หน่วยตรวจสอบภายใน - คู่มือกลุ่ม
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา - คู่มือกลุ่ม
กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มกฎหมายและคดี
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร -  คู่มือกลุ่ม

 

คู่มือรายบุคคล

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ - คู่มือกลุ่ม

ข้อมูลเจ้าหน้าที่ งานที่รับผิดชอบ คู่มือการปฏิบัติงาน

ชื่อ : นางวีรยา ชูหนู
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ : ผู้อำนวยการกลุ่ม

 - งานบัญชี วิเคราะห์ ติดตาม กำกับดูแลงานในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คลิกดาวน์โหลด

ชื่อ : นางสาวพรพรรณ กรอกรวม
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

 - การควบคุมเงินงบประมาณ เงินเดือนและค่าจ้างประจำ
คลิกดาวน์โหลด

ชื่อ : นางรัตติยา วานิชสวัสดิ์วิชัย
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

 - เบิกพัสดุของโรงเรียน - ที่ราชพัสดุ
คลิกดาวน์โหลด

ชื่อ : นางยุวดี เกษแก้ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

 - การรับ-จ่าย-นำส่งเงิน การจัดทำงบเดือน
คลิกดาวน์โหลด

ชื่อ : นางสาวอรณิชชา นุ่มวาที
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

 - เงินยืม - ค่าใช้สอย
คลิกดาวน์โหลด

ชื่อ : นายจีรภัทร์ บัวพันธุ์สิน
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

 - การเบิกจ่ายเงินพนักงานราชการ ค่าจ้างชั่วคราว
 - งานเกษียณอายุราชการ
คลิกดาวน์โหลด

ชื่อ : นางสาวพัฒนรี ตามแต่รัมย์
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว

 - สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร
คลิกดาวน์โหลด

ชื่อ : นางสาวเกศแก้ว เกนเกตุกร
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว

 - งานบัญชี
คลิกดาวน์โหลด

 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา - คู่มือกลุ่ม

ข้อมูลเจ้าหน้าที่ งานที่รับผิดชอบ คู่มือการปฏิบัติงาน

ชื่อ : นายปรีชา ภักดีไตรรัตน์
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ : ผู้อำนวยการกลุ่ม

 - วิเคราะห์ ติดตาม กำกับดูแลงานในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คลิกดาวน์โหลด

ชื่อ : นางแพรวตา สัญญพล
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

 - ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 - งานส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 - งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
คลิกดาวน์โหลด

ชื่อ : นางเสาวนีย์ ยี่สุ่น
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

 - การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
คลิกดาวน์โหลด

ชื่อ : นางกรพัฒน์ แตงทิพย์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

 - งานธุรการ งานส่งเสริมกิจกรรมพิเศษและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 - งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย งานส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ
คลิกดาวน์โหลด

ชื่อ : นางสาวจีรภรณ์ สุขสุวรรณ์
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว

 - งานธุรการ
คลิกดาวน์โหลด

 กลุ่มนโยบายและแผน - คู่มือกลุ่ม

ข้อมูลเจ้าหน้าที่ งานที่รับผิดชอบ คู่มือการปฏิบัติงาน

ชื่อ : นายตระกูล ทองทักษิณ
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ : ผู้อำนวยการกลุ่ม

 - วิเคราะห์ ติดตาม กำกับ ดูแลงานในกลุ่มนโยบายและแผน
คลิกดาวน์โหลด

ชื่อ : นางยุภา พวงทอง
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

 - งานนโยบายและแผน
คลิกดาวน์โหลด

ชื่อ : นางอรสา ศรีชมภู
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

 - งานวิเคราะห์งบประมาณ
คลิกดาวน์โหลด

ชื่อ : นายนฤพน สดสี
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

 - งานติดตามและประเมินผล
คลิกดาวน์โหลด

ชื่อ : นายสำราญ แก้ววิเชียร
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

 - งานวิเคราะห์งบประมาณ งานธุรการ
คลิกดาวน์โหลด

ชื่อ : นายพงศธร แรงเขตวิทย์
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว

 - งานผู้ช่วยงานธุรการ งานข้อมูลสารสนเทศ 
คลิกดาวน์โหลด

 กลุ่มบริหารงานบุคคล - คู่มือกลุ่ม

ข้อมูลเจ้าหน้าที่ งานที่รับผิดชอบ คู่มือการปฏิบัติงาน

ชื่อ : นางสาวตติยา ว่องวิกย์การ
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ : รักษาการ ผู้อำนวยการกลุ่ม

 - วิเคราะห์ ติดตาม กำกับ ดูแล กลุ่มบริหารงานบุคคล
 - การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง
คลิกดาวน์โหลด

ชื่อ : นางวรรณา ทรัพย์ศรี
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

 - การขอมีวิทยฐานะ ทุกกลุ่มสาระ
คลิกดาวน์โหลด

ชื่อ : นางดิรัตน์ ลองอ่ำ
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

 - งาน จ.18 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
คลิกดาวน์โหลด

ชื่อ : นายธเนศ ถิ่นใหญ่
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

 - งานอัตรากำลัง

คลิกดาวน์โหลด

คลิกดาวน์โหลด

ชื่อ : นางนงค์ลักษณ์ เหล่าชัย
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

 - งานย้ายสายครูผู้สอน การขอช่วยราชการ
คลิกดาวน์โหลด

ชื่อ : นางปัทมา สุขาบูรณ์
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

 - การเลื่อนขั้นเงินเดือน
คลิกดาวน์โหลด

ชื่อ : นางนฤมล ชมเย็น
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

 - งานทะเบียนประวัติ งานจัดทำบัตรข้าราชการ
คลิกดาวน์โหลด

ชื่อ : นางปารณีย์ ทองแกมแก้ว
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 - งานย้ายผู้บริหารสถานศึกษา,การขออนุญาตไปต่างประเทศ
คลิกดาวน์โหลด

 หน่วยตรวจสอบภายใน - คู่มือกลุ่ม

ข้อมูลเจ้าหน้าที่ งานที่รับผิดชอบ คู่มือการปฏิบัติงาน

ชื่อ : นางสาวสมจิตร เขียวสนวน
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ : รักษาการ ผู้อำนวยการหน่วย

 - ตรวจสอบ การเงินบัญชี พัสดุ สพป.นว.2/โรงเรียนในสังกัด
คลิกดาวน์โหลด

ชื่อ : นางสาววราภรณ์ พันธุ์แจ่ม
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว

 - ธุรการ
คลิกดาวน์โหลด

 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา - คู่มือกลุ่ม

ข้อมูลเจ้าหน้าที่ งานที่รับผิดชอบ คู่มือการปฏิบัติงาน

ชื่อ : นางจิตติมา พงษ์ไพบูลย์
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ : ผู้อำนวยการกลุ่ม

 - วิเคราะห์ ติดตาม กำกับ ดูแล กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
คลิกดาวน์โหลด

ชื่อ : นางกรรวี เพิ่มพูล
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

 - กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการสอน.งานการจัดการศึกษาปฐมวัย
 - กลุ่มสาระภาษาไทย,กลุ่มสาระศิลปะ(นาฏศิลป์),ห้องสมุด,รักการอ่าน
คลิกดาวน์โหลด

ชื่อ : นางสาววันเพ็ญ คำศรี
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

 - กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา,กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
คลิกดาวน์โหลด

ชื่อ : นางพิชนาวรรณ ชังชั่ว
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

 - กลุ่มงานวัดผลและประเมินผล, กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 - กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์,งานสื่อและเทคโนโลยี
คลิกดาวน์โหลด

ชื่อ : นางวาณี ฝนทั่ง
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

 - กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
 - กลุ่มสาระภาษาไทย,กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ(การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)
คลิกดาวน์โหลด

ชื่อ : นางสาวมุจรินทร์ นวะมะวัฒน์
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

 - กลุ่มงานแนะแนว, สหกรณ์โรงเรียน, งานประกันคุณภาพภายใน
 - การจัดการขยะน้ำเสีย,ประวัติศาสตร์,เศรษฐศาสตร์
คลิกดาวน์โหลด

ชื่อ : นายพินิจ เชื้อแพ่ง
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

 - โรงเรียนในฝัน. การจัดการสอนแบบคิดวิเคราะห์, กลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ
คลิกดาวน์โหลด

ชื่อ : นางสาวกฤษณาพร สายรอด
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

 - กลุ่มงานเลขานุการ, กลุ่มสาระคณิตศาสตร์,งานเศรษฐกิจพอเพียง
คลิกดาวน์โหลด

ชื่อ : นางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

 - กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล, กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ, โรงเรียนดีประจำตำบล
คลิกดาวน์โหลด

ชื่อ : นางรุจิรา มธุรส 
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

 - 
คลิกดาวน์โหลด

ชื่อ : นางสาวขวัญจิตร หวังมั่นคงสกุล
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

 - 
คลิกดาวน์โหลด

ชื่อ : นางสาวรัชญา โลหะกาลก
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

 - 
คลิกดาวน์โหลด

ชื่อ : นางสาวพชรวรรณ ธนทวีสกุล
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

 - 
คลิกดาวน์โหลด

ชื่อ : นางสาววรกานต์ เก่งถิ่นดง
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว

 - งานธุรการ
คลิกดาวน์โหลด

 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - คู่มือกลุ่ม

ข้อมูลเจ้าหน้าที่ งานที่รับผิดชอบ คู่มือการปฏิบัติงาน

ชื่อ : นายอุทัย ชังชั่ว
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ : รักษาการ ผู้อำนวยการกลุ่ม

 - กลุ่มงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี,กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 - งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน,กลุ่มงานวัดผลและประเมินผล

คลิกดาวน์โหลด

คลิกดาวน์โหลด

ชื่อ : นายพสธร นามสง่า
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว

 - งานสื่อและเทคโนโลยี งานข้อมูลสารสนเทศ
คลิกดาวน์โหลด

 กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

ข้อมูลเจ้าหน้าที่ งานที่รับผิดชอบ คู่มือการปฏิบัติงาน

ชื่อ : นางธนพร เต็มเต๊ะ
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ : ผู้อำนวยการกลุ่ม

 - งานพัฒนาบุคลากร
คลิกดาวน์โหลด

ชื่อ : นายนิติกร กิตินาม
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 - งานพัฒนาบุคลากร
คลิกดาวน์โหลด

 กลุ่มกฎหมายและคดี

ข้อมูลเจ้าหน้าที่ งานที่รับผิดชอบ คู่มือการปฏิบัติงาน

ชื่อ : นายเชาวลิต เหล่าชัย
ตำแหน่ง : นิติกรชำนาญการ

 - งานวินัยและนิติการ
คลิกดาวน์โหลด

ชื่อ : นายพีรวิชญ์ เฮงหวาน
ตำแหน่ง : นิติกรชำนาญการ

 - งานวินัยและนิติการ
คลิกดาวน์โหลด

 กลุ่มอำนวยการ - คู่มือกลุ่ม

ข้อมูลเจ้าหน้าที่ งานที่รับผิดชอบ คู่มือการปฏิบัติงาน

ชื่อ : นางนฤมล นิลเนตร์
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ : ผู้อำนวยการกลุ่ม

 - วิเคราะห์ ติดตาม กำกับดูแลงานในกลุ่มอำนวยการ
คลิกดาวน์โหลด

ชื่อ : นางไสว มั่นกสิกรณ์
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 - หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการและสวัสดิภาพฯ
 - มาตรการประหยัดพลังงาน
 - ควบคุมภายใน
 คลิกดาวน์โหลด

ชื่อ : นายชรินทร์ เกตุเนตร
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์

 - หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์
 - งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 - งานเครือข่ายประชาสัมพันธ์
คลิกดาวน์โหลด

ชื่อ : นายประวิทย์ เทพนม
ตำแหน่ง : ช่างไม้ ระดับช่าง 4

 -
 

ชื่อ : นายพิทักษ์ โสภา
ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ช2

 -
 

ชื่อ : นายสมบูรณ์ ยิ้มเครือทอง
ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ช2

 -
 

ชื่อ : นายศุภชัย กรศรี
ตำแหน่ง : ช่างไม้ ระดับช่าง 4

 -
 

ชื่อ : นางสาวพจนีย์ คงสัตรา
ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ดีด

 - งานธุรการ
คลิกดาวน์โหลด

ชื่อ : นายพนา เกษแก้ว
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว

 - งานธุรการ
คลิกดาวน์โหลด

ชื่อ : นายนฉัตรชนกร นิลเนตร์
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 - กลุ่มงานบริหารทั่วไป การลงเวลาปฏิบัติราชการ
 - งานยานพาหนะ งานประชุม เวรรักษาการณ์
คลิกดาวน์โหลด

ชื่อ : นายสาธิต แสงสร้อย
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว

 - พนักงานทำความสะอาด
 

ชื่อ : นางสาวสนิท เรืองหลง
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว

 - แม่บ้าน
 

ชื่อ : นางประมวล เถื่อนวรรณา
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว

 - แม่บ้าน
 

ชื่อ : นางสาววราภรณ์ ขำองค์
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว

 - แม่บ้าน
 

ชื่อ : นายธาริน เขม้นเขตการณ์
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว

 - ยามรักษาการณ์
 

ชื่อ : นายวินัย เกษเวชสุริยา
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว

 - ยามรักษาการณ์