วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ปี 2564

วิสัยทัศน์ (VISION)
   เป็นองค์กรยุคใหม่ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2565

พันธกิจ (MISSION)
   1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษา
   2. พัฒนาสมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษา
   3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
   4. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   5. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ

Read more: วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ปี 2564

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ปี 2565

วิสัยทัศน์  (VISION)
          เป็นองค์กรยุคใหม่ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2565

พันธกิจ  (MISSION)
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษา
2. พัฒนาสมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ

Read more: วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ปี 2565

ผู้บริหาร สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ปี 2564

 

 

นายเสถียร ตรีศรี
ผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 2

เบอร์โทร : 0846850799
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more: ผู้บริหาร สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ปี 2564

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ผู้บริหาร สพป.นครสวรรค์ เขต 2

 

 

ว่าที่ ร.ต.วิชชากร วงศ์จริยะกรณ์
ผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 2

เบอร์โทร : -
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more: ผู้บริหาร สพป.นครสวรรค์ เขต 2

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Attachments:
Download this file (ข้อบังคับคุรุสภา.PDF)ข้อบังคับคุรุสภา.PDF[ ]93 kB
Download this file (คำสั่ง สพฐ.921-2561 -ยกเลิก มฐ.และตชว.เทคโนโลยีของสาระการงานฯ.pdf)คำสั่ง สพฐ.921-2561 -ยกเลิก มฐ.และตชว.เทคโนโลยีของสาระการงานฯ.pdf[ ]235 kB
Download this file (คำสั่ง สพฐ.922-2561-การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสูตรฯ 2551.pdf)คำสั่ง สพฐ.922-2561-การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสูตรฯ 2551.pdf[ ]242 kB
Download this file (คำสั่ง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์.pdf)คำสั่ง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์.pdf[ ]369 kB
Download this file (คำสั่ง ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด.pdf)คำสั่ง ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด.pdf[ ]410 kB
Download this file (งานสารบรรณ.pdf)งานสารบรรณ.pdf[ ]3211 kB
Download this file (ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560).pdf)ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560).pdf[ ]605 kB
Download this file (ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560).pdf)ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560).pdf[ ]3227 kB
Download this file (ตัวชี้วัดสาระภูมิศาสตร์ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560).pdf)ตัวชี้วัดสาระภูมิศาสตร์ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560).pdf[ ]8950 kB
Download this file (ประกาศ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา.pdf)ประกาศ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา.pdf[ ]499 kB
Download this file (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน.pdf)ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน.pdf[ ]296 kB
Download this file (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560.PDF)ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560.PDF[ ]59 kB
Download this file (ประกาศจุดเน้นปีงบ62.pdf)ประกาศจุดเน้นปีงบ62.pdf[ ]770 kB
Download this file (ประกาศแนวปฏิบัติการดำเนินงานการประกัน2561.pdf)ประกาศแนวปฏิบัติการดำเนินงานการประกัน2561.pdf[ ]338 kB
Download this file (พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560.pdf)พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560.pdf[ ]286 kB
Download this file (พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539.pdf)พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539.pdf[ ]84 kB
Download this file (พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและพิจารณาคดีศาลปกครองพ.ศ.2542.pdf)พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและพิจารณาคดีศาลปกครองพ.ศ.2542.pdf[ ]360 kB
Download this file (พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ.2539.pdf)พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ.2539.pdf[ ]188 kB
Download this file (พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ.2561.PDF)พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ.2561.PDF[ ]178 kB
Download this file (พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2561.pdf)พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2561.pdf[ ]547 kB
Download this file (พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญาพ.ศ.2499.pdf)พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญาพ.ศ.2499.pdf[ ]887 kB
Download this file (พรบ.การศึกษาภาคบังคับ (ฉบับที่1) 2545.pdf)พรบ.การศึกษาภาคบังคับ (ฉบับที่1) 2545.pdf[ ]37 kB
Download this file (พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542.pdf)พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542.pdf[ ]129 kB
Download this file (พรบ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่2) 2545.pdf)พรบ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่2) 2545.pdf[ ]44 kB
Download this file (พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ.pdf)พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ.pdf[ ]134 kB
Download this file (พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562.pdf)พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562.pdf[ ]335 kB
Download this file (พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ 2547.PDF)พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ 2547.PDF[ ]267 kB
Download this file (พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ 2551 (ฉบับที่ 2).PDF)พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ 2551 (ฉบับที่ 2).PDF[ ]109 kB
Download this file (พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ 2553 (ฉบับที่ 3).PDF)พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ 2553 (ฉบับที่ 3).PDF[ ]83 kB
Download this file (พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ 2562 (ฉบับที่ 4).PDF)พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ 2562 (ฉบับที่ 4).PDF[ ]138 kB
Download this file (พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2)2553.pdf)พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2)2553.pdf[ ]68 kB
Download this file (พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3)2562.pdf)พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3)2562.pdf[ ]156 kB
Download this file (พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546.pdf)พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546.pdf[ ]160 kB
Download this file (พรบการศึกษา 2553.pdf)พรบการศึกษา 2553.pdf[ ]68 kB
Download this file (พรบการศึกษา 62.PDF)พรบการศึกษา 62.PDF[ ]147 kB
Download this file (พรบการศึกษา.pdf)พรบการศึกษา.pdf[ ]221 kB
Download this file (พรบคุ้มครองเด็ก.pdf)พรบคุ้มครองเด็ก.pdf[ ]309 kB
Download this file (มาตรฐานการศึกษา 2561.pdf)มาตรฐานการศึกษา 2561.pdf[ ]1611 kB
Download this file (มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560).pdf)มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560).pdf[ ]1656 kB
Download this file (ยุทธศาสตร์การทรวงศึกษาธิการ.pdf)ยุทธศาสตร์การทรวงศึกษาธิการ.pdf[ ]244 kB
Download this file (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี.PDF)ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี.PDF[ ]908 kB
Download this file (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560.PDF)รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560.PDF[ ]581 kB
Download this file (สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ฉบับสมบูรณ์).pdf)สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ฉบับสมบูรณ์).pdf[ ]790 kB
Download this file (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551_TH Version.pdf)หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551_TH Version.pdf[ ]6352 kB
Download this file (หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางฯสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ.pdf)หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางฯสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ.pdf[ ]1112 kB
Download this file (แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน.pdf)แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน.pdf[ ]812 kB
Download this file (แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร.pdf)แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร.pdf[ ]8950 kB
Download this file (แนวทางการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา2561.pdf)แนวทางการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา2561.pdf[ ]1030 kB
Download this file (แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์.pdf)แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์.pdf[ ]3283 kB
Download this file (แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้.pdf)แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้.pdf[ ]7012 kB