บทบาทหน้าที่

บทบาทหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2  มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.. 2542 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ..2546 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

Read more: บทบาทหน้าที่

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ปี 2561

วิสัยทัศน์ (VISION)

          เป็นองค์กรยุคใหม่ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2565

Read more: วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ปี 2561

แผนที่ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 

ตั้งอยู่ เลขที่ 289 หมู่ 5 ตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60150

โทร. 056-271413 โทรสาร.056-272377