รายงานผลการเผยแพร่ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ เดือน ตุลาคม 2561