กิจกรรม PLC (นำเสนอ) โครงการเขตสุจริต

สืบเนื่องจากวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่บุคลากรของ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ได้ร่วมกันทำกิจกรรม PLC เพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหา และแนวทางแก้ไข ของตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำ จากผลการประเมิน ITA Online ของปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา
โดยในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เป็นการนำเสนอวิธีการและแนวทางการแก้ไขข้างต้น

 

×
ดูรูปภาพได้ที่ : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=nswpesao2&set=a.1478416262508502

ERROR CODE : 190
Error validating access token: The session is invalid because the user logged out.