รายการจัดสรรงบประมาณ

การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานโดยองค์คณะบุคคล (ก.ต.ป.น.) และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ 25 -27 กันยายน พ.ศ.2563
ณ เดอ มาลา สุโขทัย
โดยมีนายวินิจ ภูชัยศรีสัมฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เป็นประธาน

×
Show more... (106 ภาพ)