ประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื่้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ DLIT