อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสมรรถภาพเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ"

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสมรรถภาพเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ" ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมลานนกยูง โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดนครสวรรค์

 

×
Show more... (125 ภาพ)