ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการเขตสุจริต ปี 2563

การประชุมชี้แจงการดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
กิจกรรม ส่งสเริมและสนับสนุนการป้องกันและต่อต้านการทุจริตใน สพป.นครสวรรค์ เขต 2
วันที่ 8 มิถุนายน 2563
ณ ห้องประชุมลานนกยูง

×
Show more... (42 ภาพ)