สพป.นครสวรรค์ เขต 2

Nakhon sawan Primary Educational Service Area Office 2

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551_TH Version หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางฯสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ฉบับสมบูรณ์) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์การทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานการศึกษา 2561 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) พรบคุ้มครองเด็ก พรบการศึกษา พรบการศึกษา 2553 พรบการศึกษา 62 พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3)2562 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2)2553 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ 2553 (ฉบับที่ 3) พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ 2562 (ฉบับที่ 4) พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ 2551 (ฉบับที่ 2) พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ 2547 พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ (ฉบับที่1) 2545 พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญาพ.ศ.2499 พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ.2561 พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ.2539 พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2561 พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและพิจารณาคดีศาลปกครองพ.ศ.2542 พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539 พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 ประกาศจุดเน้นปีงบ62 ประกาศแนวปฏิบัติการดำเนินงานการประกัน2561 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แนวทางการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา2561 แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตัวชี้วัดสาระภูมิศาสตร์ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) งานสารบรรณ คำสั่ง ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด คำสั่ง สพฐ.922-2561-การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสูตรฯ 2551 คำสั่ง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์ คำสั่ง สพฐ.921-2561 -ยกเลิก มฐ.และตชว.เทคโนโลยีของสาระการงานฯ ข้อบังคับคุรุสภา

ขอบคุณที่ ชมเชย / เสนอแนะ