สพป.นครสวรรค์ เขต 2

Nakhon sawan Primary Educational Service Area Office 2

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 พ.ร.บ. การศึกษา พ.ศ. 2542 พ.ร.บ.การศึกษา พ.ศ. 2553 พ.ร.บ. การศึกษา พ.ศ. 2562 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2553 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2562 พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ 2547 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ 2551 (ฉบับที่ 2) พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ 2553 (ฉบับที่ 3) พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ 2562 (ฉบับที่ 4) พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ (ฉบับที่1) 2545 พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์-ฉบับที่ 1 พ.ศ.2550 พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์-ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการอืเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์การทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 2561 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2499 พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและพิจารณาคดีศาลปกครองพ.ศ.2542 พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 ข้อบังคับคุรุสภา พ.ศ. 2562 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551_TH Version หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางฯสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ฉบับสมบูรณ์) ประกาศจุดเน้นปีงบ พ.ศ.2562 ประกาศแนวปฏิบัติการดำเนินงานการประกัน พ.ศ.2561 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แนวทางการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา2561 แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตัวชี้วัดสาระภูมิศาสตร์ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) คำสั่ง ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด คำสั่ง สพฐ.922-2561-การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสูตรฯ 2551 คำสั่ง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์ คำสั่ง สพฐ.921-2561 -ยกเลิก มฐ.และตชว.เทคโนโลยีของสาระการงานฯ

ขอบคุณที่ ชมเชย / เสนอแนะ