สพป.นครสวรรค์ เขต 2

Nakhon sawan Primary Educational Service Area Office 2

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ปี 2565

 1. วิสัยทัศน์  (VISION)
            เป็นองค์กรยุคใหม่ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2565

พันธกิจ  (MISSION)

 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษา
 2. พัฒนาสมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษา
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
 4. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 5. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ

ค่านิยม (VALUE)
   “รู้” คือ ปัญญา มีความรู้ความเข้าใจในงานที่จะต้องทำ
   “รัก” คือ การมีความรัก ความพอใจในงานที่จะต้องทำนั้น
   “สามัคคี” คือ การร่วมกันทำงานด้วยความจริงใจ อย่างพร้อมเพรียงกัน
   “มีจิตสาธารณะ” คือ การตระหนักรู้และคำนึงถึงส่วนรวมร่วมกัน

วัฒนธรรมองค์กร
พอเพียง เรียนรู้ สู้งาน สานสัมพันธ์

เป้าประสงค์หลัก  (GOALS)

 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตามสายงานและมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
 3. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
 4. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยมีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 กลยุทธ์(Strategy)

 1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 2. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริหารทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
 5. การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม.ในการจัดการศึกษา

ขอบคุณที่ ชมเชย / เสนอแนะ