สพป.นครสวรรค์ เขต 2

Nakhon sawan Primary Educational Service Area Office 2

งานนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ สานสัมพันธ์ (SJ Open House)

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.นางนัยนา จันทา รองผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ สานสัมพันธ์ (SJ Open House)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนของโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ โรงเรียนเครือข่ายและโรงเรียนใกล้เคียงได้เข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อเป็นการรายงานผลด้านคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน อันจะบ่งบอกถึงศักยภาพและคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ผ่านการนำเสนอในรูปแบบของกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมอื่นๆ
ณ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ

ขอบคุณที่ ชมเชย / เสนอแนะ