สพป.นครสวรรค์ เขต 2

Nakhon sawan Primary Educational Service Area Office 2

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม

ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต ๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ นางญาณินท์ จิตตุรงค์อาภรณ์ ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต ๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงเรียนวัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ในรูปแบบ Active Learning มีการส่งเสริมทักษะอาชีพ(ร้านตัดผม) การสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา โครงการอาหารกลางวัน เพื่อให้โรงเรียนจัดอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการและนักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดี รวมถึงคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหารสถานศึกษา ครู พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้บริหาร คณะครู และให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากร และนักเรียน
ณ โรงเรียนวัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม ตำบลหนองยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

ขอบคุณที่ ชมเชย / เสนอแนะ