สพป.นครสวรรค์ เขต 2

Nakhon sawan Primary Educational Service Area Office 2

ศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามโครงการเสริมสร้างพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยของสถานศึกษา

สพป.นครสวรรร์ เขต ๒ ศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามโครงการเสริมสร้างพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยของสถานศึกษา
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ นางญาณินท์ จิตตุรงค์อาภรณ์ ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต ๒ พร้อมด้วยคณะ ประกอบด้วย
ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
ณ สพป.พิษณุโลก เขต ๒

ขอบคุณที่ ชมเชย / เสนอแนะ