สพป.นครสวรรค์ เขต 2

Nakhon sawan Primary Educational Service Area Office 2

เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงนโยบายการดำเนินการรับนักเรียนและการใช้งานระบบรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๗ และการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงนโยบายการดำเนินการรับนักเรียนและการใช้งานระบบรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๗ และการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
วันพุธ ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางญาณินท์ จิตตุรงค์อาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ นางนัยนา จันทา นายวิเชียร วงษ์ราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต ๒
เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงนโยบาย โดยแบ่ง ๒ ส่วน คือ
๑.การรับนักเรียนฯและการใช้งานระบบรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๗
๒.การจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นฯ และนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
โดยเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conlerence โปรแกรม Zoom
ณ ห้องประชุมเขาหน่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

ขอบคุณที่ ชมเชย / เสนอแนะ