สพป.นครสวรรค์ เขต 2

Nakhon sawan Primary Educational Service Area Office 2

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นฤพน

นายนฤพน สดสี

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา

ติดตาม ควบคุม กำกับดูแล การดำเนินงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางแพรวตา สัญญพล

นักวิชาการศึกษา

 – ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
– งานส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
– งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

นางกรพัฒน์ แตงทิพย์

นักวิชาการศึกษา

– งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย งานส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ

นางสาวภาณุวรรณ มีวงศ์

นักวิชาการศึกษา

-ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
– เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค)

นายศิริพงษ์ อุทโยชาติ

นักวิชาการศึกษา

– ส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ
– การศึกษานอกระบบ
– การศึกษาตามอัธยาศัย.

นายเอกลาภ จู้อี้

นักจิตวิทยา

– งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
– สุขภาพจิตโรงเรียน

นางสาวนิภาภรณ์ บัวบาง

พนักงานราชการ

งานธุรการ

นายสุชาติ อินทร์วิชัย

เจ้าพนักงานธุรการ

งานธุรการ

ขอบคุณที่ ชมเชย / เสนอแนะ