สพป.นครสวรรค์ เขต 2

Nakhon sawan Primary Educational Service Area Office 2

บทคัดย่อ รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ      
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒
ผู้ประเมิน         พิมพ์ปวีณ์ นิธิจิรชาติ
ปีที่ประเมิน       ปีการศึกษา       2564


          รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ ปีการศึกษา 2564 โดยการประเมินโครงการตามรูปแบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) ตามแนวคิดของสตัฟเฟิลบีม ประเมิน 4 ด้าน คือ 1) ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) 2) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) 3) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) และ 4) ด้านผลผลิต (Product Evaluation) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ปีการศึกษา 2564 จำนวนรวมทั้งสิ้น 315 คน โดยวิธีสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 4 ฉบับ ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item objective congruence: IOC) อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 และมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient – α) เท่ากับ 0.86, 0.91, 0.84, 0.89 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

          ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ โดยภาพรวม คือ ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ รายละเอียดแต่ละด้านดังนี้

          1. ผลการประเมินด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) ของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ประเมินโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและข้าราชการครูและบุคลากร พบว่า ผลการประเมิน ในภาพรวมมีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

          2. ผลการการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ประเมินโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และข้าราชการครูและบุคลากร พบว่า ผลการประเมินในภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

          3. ผลการการประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ประเมินโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และข้าราชการครูและบุคลากร พบว่า ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

          4. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ประเมินโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้าราชการครูและบุคลากร ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน พบว่า ผลการประเมินในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

ขอบคุณที่ ชมเชย / เสนอแนะ