สพป.นครสวรรค์ เขต 2

Nakhon sawan Primary Educational Service Area Office 2

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

บุคคลากร

นางธนพร เต็มเต๊ะ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ติดตาม ควบคุม กำกับดูแล การดำเนินงานของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ภาสกร

นายภาสกร พานทอง

ลูกจ้างชั่วคราว

คู่มือ/เอกสาร กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ขอบคุณที่ ชมเชย / เสนอแนะ