สพป.นครสวรรค์ เขต 2

Nakhon sawan Primary Educational Service Area Office 2

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือกลุ่ม

กลุ่มอำนวยการ – คู่มือกลุ่ม
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ – คู่มือกลุ่ม
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา –  คู่มือกลุ่ม
กลุ่มนโยบายและแผน – คู่มือกลุ่ม
กลุ่มบริหารงานบุคคล – คู่มือกลุ่ม
หน่วยตรวจสอบภายใน – คู่มือกลุ่ม
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา – คู่มือกลุ่ม
กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา – คู่มือกลุ่ม
กลุ่มกฎหมายและคดี – คู่มือกลุ่ม
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร –  คู่มือกลุ่ม

คู่มือรายบุคคล

 

ข้อมูลเจ้าหน้าที่งานที่รับผิดชอบคู่มือการปฏิบัติงาน
ชื่อ : นางเสาวนีย์ ยี่สุ่น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
ปฏิบัติหน้าที่  : ผู้อำนวยการกลุ่ม
 – วิเคราะห์ ติดตาม กำกับดูแลงานในกลุ่มอำนวยการคลิก
ชื่อ : นายชรินทร์ เกตุเนตร
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
 – วิเคราะห์ ติดตาม กำกับดูแลงานในกลุ่มอำนวยการ
– หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์
– งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
– งานเครือข่ายประชาสัมพันธ์
คลิก
ชื่อ : นางสาววรรณวิไล ทรัพย์เกษมชัย
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
 – หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการและสวัสดิภาพฯ
– มาตรการประหยัดพลังงาน
– ควบคุมภายใน
 คลิก
ชื่อ : นางสาว พิมพ์รัตน์  งามเมือง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานราชการ
 – งานธุรการ
คลิก
ชื่อ : นางสาวจีรภรณ์ สุขสุวรรณ์
ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ดีด
 – งานธุรการ
คลิก
ชื่อ : นาย ธีระศักดิ์ ไพพงษ์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
 – งานธุรการ
คลิก
ชื่อ : นางสาวกานต์ธิดา โพธิ์ภัย
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
 – งานธุรการ
คลิก
ชื่อ : นายประวิทย์ เทพนม
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
 – พนักงานขับรถ
คลิก
ชื่อ : นายศุภชัย กรศรี
ตำแหน่ง : ช่างไม้
 – พนักงานขับรถ
คลิก
ชื่อ : นายกาญจนิเษก อาจวิชัย
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
 – พนักงานขับรถ
คลิก
ชื่อ : นายสาธิต แสงสร้อย
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
 – คนงาน
คลิก
ชื่อ : นางสนิท เรืองหลง
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วตราว
 – แม่บ้าน
คลิก
ชื่อ : นางสาวอัมพร สุดชนิด
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
 – แม่บ้าน
คลิก
ชื่อ : นายอนุชา ครุธจันทร์
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราวร
 – รักษาความปลอดภัย
คลิก
ข้อมูลเจ้าหน้าที่งานที่รับผิดชอบคู่มือการปฏิบัติงาน

ชื่อ : นางวีรยา ชูหนู
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ : ผู้อำนวยการกลุ่ม

 – งานบัญชี วิเคราะห์ ติดตาม กำกับดูแลงานในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คลิก

ชื่อ : นางสาวพรพรรณ กรอกรวม
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

 – การควบคุมเงินงบประมาณ เงินเดือนและค่าจ้างประจำ
คลิก

ชื่อ : นางรัตติยา วานิชสวัสดิ์วิชัย
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

 – เบิกพัสดุของโรงเรียน – ที่ราชพัสดุ
คลิก

ชื่อ : นางยุวดี เกษแก้ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

 – การรับ-จ่าย-นำส่งเงิน การจัดทำงบเดือน
คลิก

ชื่อ : นางสาวอรณิชชา นุ่มวาที
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

 – เงินยืม – ค่าใช้สอย
 – สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร
คลิก

ชื่อ : นายจีรภัทร์ บัวพันธุ์สิน
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

 – การเบิกจ่ายเงินพนักงานราชการ ค่าจ้างชั่วคราว
 – งานเกษียณอายุราชการ

คลิก

ข้อมูลเจ้าหน้าที่ งานที่รับผิดชอบ คู่มือการปฏิบัติงาน
ชื่อ : นายนฤพน สดสี ตำแหน่ง : ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่ม  ติดตาม ควบคุม กำกับดูแล การดำเนินงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คลิก
ชื่อ : นางแพรวตา สัญญพล ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ  – ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน – งานส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน – งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา คลิก
ชื่อ : นางกรพัฒน์ แตงทิพย์ ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ  – งานธุรการ งานส่งเสริมกิจกรรมพิเศษและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ – งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย งานส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ คลิก
ชื่อ : นางสาวภาณุวรรณ มีวงศ์ ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา  -ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา – เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค) คลิก
ชื่อ : นายศิริพงษ์ อุทโยชาติ ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา  – ส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ – การศึกษานอกระบบ คลิก
ชื่อ : นายเอกลาภ จู้อี้ ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (นักจิตวิทยาโรงเรียน)  – งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน – งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา คลิก
ชื่อ : นางสาวนิภาภรณ์ บัวบาง ตำแหน่ง : พนักงานราชการ  – งานธุรการ – งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา คลิก
ข้อมูลเจ้าหน้าที่ งานที่รับผิดชอบ คู่มือการปฏิบัติงาน
ชื่อ : นายตระกูล ทองทักษิณ ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ : ผู้อำนวยการกลุ่ม  – วิเคราะห์ ติดตาม กำกับ ดูแลงานในกลุ่มนโยบายและแผน คลิก
ชื่อ : นางยุภา พวงทอง ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ  – งานนโยบายและแผน คลิก
ชื่อ : นางอรสา ศรีชมภู ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ  – งานวิเคราะห์งบประมาณ คลิก
ชื่อ : นายปราโมทย์ กลิ่นด้วง ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์  – งานข้อมูลสารสนเทศ – งานวิเคราะห์งบประมาณ คลิก
ชื่อ : นายพสธร นามสง่า ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ  – งานติดตามและประเมินผล คลิก
ชื่อ : นายสำราญ แก้ววิเชียร ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน  – งานวิเคราะห์งบประมาณ งานธุรการ คลิก
ข้อมูลเจ้าหน้าที่งานที่รับผิดชอบคู่มือการปฏิบัติงาน
ชื่อ : นายธเนศ ถิ่นใหญ่
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญ
ปฏิบัติหน้าที่ : รักษาการ ผู้อำนวยการกลุ่ม
 – วิเคราะห์ ติดตาม กำกับ ดูแล กลุ่มบริหารงานบุคคล
– การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง
คลิก
ชื่อ : นางดิรัตน์ ลองอ่ำ
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
 – งาน จ.18 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
คลิก
ชื่อ : นางปัทมา สุขาบูรณ์
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
 – การเลื่อนขั้นเงินเดือน
คลิก
ชื่อ : นางนฤมล ชมเย็น
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
 – งานทะเบียนประวัติ งานจัดทำบัตรข้าราชการ
คลิก
ชื่อ : นางปารณีย์ ทองแกมแก้ว
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 – งานย้ายผู้บริหารสถานศึกษา,การขออนุญาตไปต่างประเทศ
คลิก
ชื่อ : นางสาวณัฏฐณิชา สาติบุตร
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 –
คลิก
ชื่อ : นางสาวมะลิ เก็งธัญการ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานราชการ
 –
คลิก
ชื่อ : นางสาวเจริญพร ตันสุวิทย์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานราชการ
 –
คลิก
ชื่อ :นางสาวอณามิกา ลั่นสิน
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
 –
คลิก
ข้อมูลเจ้าหน้าที่งานที่รับผิดชอบคู่มือการปฏิบัติงาน

ชื่อ : นางสาวสมจิตร เขียวสนวน
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ : รักษาการ ผู้อำนวยการหน่วย

 – ตรวจสอบ การเงินบัญชี พัสดุ สพป.นว.2/โรงเรียนในสังกัด
คลิก

ชื่อ : นางสาววราภรณ์ พันธุ์แจ่ม
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว

 – ธุรการ
คลิก
ข้อมูลเจ้าหน้าที่ งานที่รับผิดชอบ คู่มือการปฏิบัติงาน
ชื่อ : นางพิชนาวรรณ ชังชั่ว ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการกลุ่ม  วิเคราะห์ ติดตาม กำกับ ดูแล กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คลิก
ชื่อ : นางสาวมุจรินทร์ นวะมะวัฒน์ ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ  – กลุ่มงานแนะแนว, สหกรณ์โรงเรียน, งานประกันคุณภาพภายใน – การจัดการขยะน้ำเสีย,ประวัติศาสตร์,เศรษฐศาสตร์ คลิก
ชื่อ : นายอุทัย ชังชั่ว ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ  – คลิก
ชื่อ : นางสาวขวัญจิตร หวังมั่นคงสกุล ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ  – กลุ่มงานสาระภาษาไทย คลิก
ชื่อ : นางสาวรัชญา โลหะกาลก ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ  – งานเด็กปฐมวัย คลิก
ชื่อ : นายวิทวัส ศาสกุล ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ  –  คลิก
ชื่อ : นางสาวจิราพร เดียวตระกูล ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ  – ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน – ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา คลิก
ชื่อ : นางจันจิรา เผือกจีน ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ  –  คลิก
ชื่อ : นายมณเฑียร ชัยประเสริฐ ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ  –  คลิก
ชื่อ : นางสาวอัมพร สินทร ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ  –  คลิก
ชื่อ : นายกฤษณะ ไกรสี ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ  –  คลิก
ชื่อ : นางสาวรวิวรรณ กลิ่นธรรมเสน ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ  –  คลิก
ข้อมูลเจ้าหน้าที่งานที่รับผิดชอบคู่มือการปฏิบัติงาน
ชื่อ : นายปราโมทย์ กลิ่นด้วง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติหน้าที่ : รักษาการ ผู้อำนวยการกลุ่ม

– วิเคราะห์ ติดตาม กำกับดูแลงานในกลุ่ม DLICT

คลิก

ชื่อ : นายณัฐดนัย  สามัญตระกูล
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว

 – งานธุรการ

– สารสนเทศสำนักงาน

คลิก
ข้อมูลเจ้าหน้าที่งานที่รับผิดชอบคู่มือการปฏิบัติงาน
ชื่อ : นางธนพร เต็มเต๊ะ
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ : ผู้อำนวยการกลุ่ม
 – งานพัฒนาบุคลากร
คลิก
ชื่อ : นายภาสกร พานทอง
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
 – งานธุรการคลิก
ข้อมูลเจ้าหน้าที่งานที่รับผิดชอบคู่มือการปฏิบัติงาน
ชื่อ : นายพีรวิชญ์ เฮงหวาน
ตำแหน่ง : นิติกรชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ : ผู้อำนวยการกลุ่ม
 – งานวินัยและนิติการ
คลิก
ชื่อ : นางสาวกัลยนันต์ เขียนประเสริฐ
ตำแหน่ง : นิติกร
 – งานวินัยและนิติการ
คลิก

ขอบคุณที่ ชมเชย / เสนอแนะ