สพป.นครสวรรค์ เขต 2

Nakhon sawan Primary Educational Service Area Office 2

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือกลุ่ม

กลุ่มอำนวยการ – คู่มือกลุ่ม
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ – คู่มือกลุ่ม
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา –  คู่มือกลุ่ม
กลุ่มนโยบายและแผน – คู่มือกลุ่ม
กลุ่มบริหารงานบุคคล – คู่มือกลุ่ม
หน่วยตรวจสอบภายใน – คู่มือกลุ่ม
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา – คู่มือกลุ่ม
กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา – คู่มือกลุ่ม
กลุ่มกฎหมายและคดี – คู่มือกลุ่ม
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร –  คู่มือกลุ่ม

คู่มือรายบุคคล

ข้อมูลเจ้าหน้าที่งานที่รับผิดชอบคู่มือการปฏิบัติงาน
ชื่อ : นางเสาวนีย์ ยี่สุ่น
ตำแหน่ง : นักวิเคราห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่  : ผู้อำนวยการกลุ่ม
 – วิเคราะห์ ติดตาม กำกับดูแลงานในกลุ่มอำนวยการคลิก
ชื่อ : นายชรินทร์ เกตุเนตร
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
 – วิเคราะห์ ติดตาม กำกับดูแลงานในกลุ่มอำนวยการ
– หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์
– งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
– งานเครือข่ายประชาสัมพันธ์
คลิก
ชื่อ : นางสาววรรณวิไล ทรัพย์เกษมชัย
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
 – หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการและสวัสดิภาพฯ
– มาตรการประหยัดพลังงาน
– ควบคุมภายใน
 คลิก
ชื่อ : นางสาวพจนีย์ คงสัตรา
ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ดีด
 – งานธุรการ
คลิก
ชื่อ : นางสาวจีรภรณ์ สุขสุวรรณ์
ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ดีด
 – งานธุรการ
คลิก
ข้อมูลเจ้าหน้าที่งานที่รับผิดชอบคู่มือการปฏิบัติงาน

ชื่อ : นางวีรยา ชูหนู
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ : ผู้อำนวยการกลุ่ม

 – งานบัญชี วิเคราะห์ ติดตาม กำกับดูแลงานในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คลิก

ชื่อ : นางสาวพรพรรณ กรอกรวม
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

 – การควบคุมเงินงบประมาณ เงินเดือนและค่าจ้างประจำ
คลิก

ชื่อ : นางรัตติยา วานิชสวัสดิ์วิชัย
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

 – เบิกพัสดุของโรงเรียน – ที่ราชพัสดุ
คลิก

ชื่อ : นางยุวดี เกษแก้ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

 – การรับ-จ่าย-นำส่งเงิน การจัดทำงบเดือน
คลิก

ชื่อ : นางสาวอรณิชชา นุ่มวาที
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

 – เงินยืม – ค่าใช้สอย
 – สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร
คลิก

ชื่อ : นายจีรภัทร์ บัวพันธุ์สิน
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

 – การเบิกจ่ายเงินพนักงานราชการ ค่าจ้างชั่วคราว
 – งานเกษียณอายุราชการ
คลิก
ข้อมูลเจ้าหน้าที่งานที่รับผิดชอบคู่มือการปฏิบัติงาน

ชื่อ : นางแพรวตา สัญญพล
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ : ผู้อำนวยการกลุ่ม

 – วิเคราะห์ ติดตาม กำกับดูแลงานในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คลิก

ชื่อ : นางแพรวตา สัญญพล
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

 – ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 – งานส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 – งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
คลิก

ชื่อ : นางกรพัฒน์ แตงทิพย์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

 – งานธุรการ งานส่งเสริมกิจกรรมพิเศษและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 – งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย งานส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ
คลิก

ชื่อ : นายเอกลาภ จู้อี้
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (นักจิตวิทยาโรงเรียน)

 – งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 – งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
คลิก
ข้อมูลเจ้าหน้าที่งานที่รับผิดชอบคู่มือการปฏิบัติงาน
ชื่อ : นายตระกูล ทองทักษิณ
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ : ผู้อำนวยการกลุ่ม
 – วิเคราะห์ ติดตาม กำกับ ดูแลงานในกลุ่มนโยบายและแผน
คลิก
ชื่อ : นางยุภา พวงทอง
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
 – งานนโยบายและแผน
คลิก
ชื่อ : นางอรสา ศรีชมภู
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
 – งานวิเคราะห์งบประมาณ
คลิก
ชื่อ : นายปราโมทย์ กลิ่นด้วง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 – งานข้อมูลสารสนเทศ
– งานวิเคราะห์งบประมาณ
คลิก
ชื่อ : นายนฤพน สดสี
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
 – งานติดตามและประเมินผล
คลิก
ชื่อ : นายสำราญ แก้ววิเชียร
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
 – งานวิเคราะห์งบประมาณ งานธุรการ
คลิก
ข้อมูลเจ้าหน้าที่ งานที่รับผิดชอบ คู่มือการปฏิบัติงาน
ชื่อ : นายธเนศ ถิ่นใหญ่ ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญ ปฏิบัติหน้าที่ : รักษาการ ผู้อำนวยการกลุ่ม  – วิเคราะห์ ติดตาม กำกับ ดูแล กลุ่มบริหารงานบุคคล – การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง คลิก
ชื่อ : นางวรรณา ทรัพย์ศรี ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  – การขอมีวิทยฐานะ ทุกกลุ่มสาระ คลิก
ชื่อ : นางดิรัตน์ ลองอ่ำ ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ  – งาน จ.18 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ คลิก
ชื่อ : นางนงค์ลักษณ์ เหล่าชัย ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ  – งานย้ายสายครูผู้สอน การขอช่วยราชการ คลิก
ชื่อ : นางปัทมา สุขาบูรณ์ ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ  – การเลื่อนขั้นเงินเดือน คลิก
ชื่อ : นางนฤมล ชมเย็น ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ  – งานทะเบียนประวัติ งานจัดทำบัตรข้าราชการ คลิก
ชื่อ : นางปารณีย์ ทองแกมแก้ว ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  – งานย้ายผู้บริหารสถานศึกษา,การขออนุญาตไปต่างประเทศ คลิก
ข้อมูลเจ้าหน้าที่งานที่รับผิดชอบคู่มือการปฏิบัติงาน

ชื่อ : นางสาวสมจิตร เขียวสนวน
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ : รักษาการ ผู้อำนวยการหน่วย

 – ตรวจสอบ การเงินบัญชี พัสดุ สพป.นว.2/โรงเรียนในสังกัด
คลิก

ชื่อ : นางสาววราภรณ์ พันธุ์แจ่ม
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว

 – ธุรการ
คลิก
ข้อมูลเจ้าหน้าที่ งานที่รับผิดชอบ คู่มือการปฏิบัติงาน
ชื่อ :  นางพิชนาวรรณ ชังชั่ว ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ : ผู้อำนวยการกลุ่ม  – วิเคราะห์ ติดตาม กำกับ ดูแล กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คลิก
ชื่อ : นางพิชนาวรรณ ชังชั่ว ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ  – กลุ่มงานวัดผลและประเมินผล, กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี – กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์,งานสื่อและเทคโนโลยี คลิก
ชื่อ : นางสาวมุจรินทร์ นวะมะวัฒน์ ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ  – กลุ่มงานแนะแนว, สหกรณ์โรงเรียน, งานประกันคุณภาพภายใน – การจัดการขยะน้ำเสีย,ประวัติศาสตร์,เศรษฐศาสตร์ คลิก
ชื่อ : นางรุจิรา มธุรส ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ  – งานเด็กปฐมวัย คลิก
ชื่อ : นางสาวขวัญจิตร หวังมั่นคงสกุล ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ  – กลุ่มงานสาระภาษาไทย คลิก
ชื่อ : นางสาวรัชญา โลหะกาลก ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ  – งานเด็กปฐมวัย คลิก
ชื่อ : นางสาวพชรวรรณ ธนทวีสกุล ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ  – งานสุขภาวะ โภชนาการ อนามัย คลิก
ชื่อ : นางสาววรกานต์ เก่งถิ่นดง ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว  – งานธุรการ คลิก
ข้อมูลเจ้าหน้าที่งานที่รับผิดชอบคู่มือการปฏิบัติงาน
ชื่อ : นายปราโมทย์ กลิ่นด้วง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติหน้าที่ : รักษาการ ผู้อำนวยการกลุ่ม

– วิเคราะห์ ติดตาม กำกับดูแลงานในกลุ่ม DLICT

 – งานข้อมูลสารสนเทศ
– งานวิเคราะห์งบประมาณ

คลิก

คลิก

ชื่อ : นายณัฐดนัย  สามัญตระกูล
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
 – งานสื่อและเทคโนโลยี งานข้อมูลสารสนเทศ
คลิก
ข้อมูลเจ้าหน้าที่งานที่รับผิดชอบคู่มือการปฏิบัติงาน

ชื่อ : นางธนพร เต็มเต๊ะ
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ : ผู้อำนวยการกลุ่ม

 – งานพัฒนาบุคลากร
คลิก
ข้อมูลเจ้าหน้าที่ งานที่รับผิดชอบ คู่มือการปฏิบัติงาน
ชื่อ : นายพีรวิชญ์ เฮงหวาน
ตำแหน่ง : นิติกรชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ : ผู้อำนวยการกลุ่ม
 – งานวินัยและนิติการ คลิก

ขอบคุณที่ ชมเชย / เสนอแนะ