สพป.นครสวรรค์ เขต 2

Nakhon sawan Primary Educational Service Area Office 2

นโยบาย หลักเกณฑ์และแผนการบริหาร

แผนยุทธศาสตร์

1 แผนพัฒนาคุณภาพ 3 ปี พ.ศ.2565-2567
2 แผนปฏิบัติการปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

การบริหารงานบุคล

1 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ(ศธ 0206.7/ว3) 2554
2 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน (ศธ 0206.7/ว3)2560
3 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ศธ 0206.7/ว8)2563
4 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (ศธ 0206.7/ว4)2562
5 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาให้ดำรงตำแหน่งรองและผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา (ศธ 0206.7/ว2)2562
6 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (ศธ 0206.2/ว6)2551
7 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (O25)

การบริหารงานการเงิน

ขอบคุณที่ ชมเชย / เสนอแนะ