สพป.นครสวรรค์ เขต 2

Nakhon sawan Primary Educational Service Area Office 2

นโยบาย หลักเกณฑ์และแผนการบริหาร

แผนยุทธศาสตร์

หลักเกณฑ์ นโยบาย แผน

1 แผนพัฒนาคุณภาพ 3 ปี พ.ศ.2565-2567
2 แผนปฏิบัติการปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
3 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
4 แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (o11)

การบริหารงานบุคล

หลักเกณฑ์ นโยบาย แผน

1 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ(ศธ 0206.7/ว3) 2554
2 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน (ศธ 0206.7/ว3)2560
3 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ศธ 0206.7/ว8)2563
4 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (ศธ 0206.7/ว4)2562
5 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาให้ดำรงตำแหน่งรองและผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา (ศธ 0206.7/ว2)2562
6 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (ศธ 0206.2/ว6)2551
7 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (o23)

นโยบาย แนวทาง รายงาน ที่สำคัญ

ประกาศนโยบายคุมครองข้อมูลส่วนบุคคล (o10)

การเปิดโอกาสการมส่วนร่วม (o30)

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy (o32)

แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy (o33)

รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต (o34-35)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (o36)

รายงานการกำกับติดตามฯ กิจกรรม ITA รอบ 6 (o37)

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรม (o38)

ขอบคุณที่ ชมเชย / เสนอแนะ