สพป.นครสวรรค์ เขต 2

Nakhon sawan Primary Educational Service Area Office 2

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ธเนศ

นายธเนศ ถิ่นใหญ่

ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มบริหารงานบุคคล

ติดตาม ควบคุม กำกับดูแล การดำเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางนฤมล ชมเย็น

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาว มะลิ เก็งธัญการ

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวณัฏฐณิชา สาติบุตร

นักทรัพยากรบุคคล

นางวิภาดา เอื้อพันธุ์พงศ์

นักทรัพยากรบุคคล

นายพิเชฐพงศ์ เผือกจีน

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาว อณามิกา ลั่นสิน

นักทรัพยากรบุคคล

คู่มือ/เอกสาร การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

คู่มือ/เอกสาร การบรรจุแต่งตั้ง

คู่มือ/เอกสาร การพัฒนาบุคลากร

คู่มือ/เอกสาร การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

คู่มือ/เอกสาร ให้คุณให้โทษ และสร้างขวัญและกำลังใจ

กิจกรรม ประชาสัมพันธ์

ขอบคุณที่ ชมเชย / เสนอแนะ