สพป.นครสวรรค์ เขต 2

Nakhon sawan Primary Educational Service Area Office 2

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ธเนศ

นายธเนศ ถิ่นใหญ่

ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มบริหารงานบุคคล

ติดตาม ควบคุม กำกับดูแล การดำเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางดิรัตน์ ลองอ่ำ

นักทรัพยากรบุคคล

นางนฤมล ชมเย็น

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาว มะลิ เก็งธัญการ

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวณัฏฐณิชา สาติบุตร

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาว อณามิกา ลั่นสิน

ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาว วาสินี นุ่มวาที

ลูกจ้างชั่วคราว

คู่มือ/เอกสาร การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

คู่มือ/เอกสาร การบรรจุแต่งตั้ง

คู่มือ/เอกสาร การพัฒนาบุคลากร

คู่มือ/เอกสาร การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

คู่มือ/เอกสาร ให้คุณให้โทษ และสร้างขวัญและกำลังใจ

กิจกรรม ประชาสัมพันธ์

ขอบคุณที่ ชมเชย / เสนอแนะ