สพป.นครสวรรค์ เขต 2

Nakhon sawan Primary Educational Service Area Office 2

กลุ่มกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

พิชนาวรรณ

นางพิชนาวรรณ ชังชั่ว

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ติดตาม ควบคุม กำกับดูแล การดำเนินงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นายอุทัย ชังชั่ว

ศึกษานิเทศก์

นางสาวมุจรินทร์ นวะมะวัฒน์

ศึกษานิเทศก์

นางสาวรัชญา นิ่มยี่สุ่น

ศึกษานิเทศก์

นางสาวขวัญจิตร หวังมั่นคงสกุล

ศึกษานิเทศก์

นางสาวอัมพร สินทร

ศึกษานิเทศก์

นายกฤษณะ ไกรสี

ศึกษานิเทศก์

นายมณเฑียร ชัยประเสริฐ

ศึกษานิเทศก์

นางจันจิรา เผือกจีน

ศึกษานิเทศก์

นางสาวนริศรา ศรีนารอด

เจ้าพนักงานธุรการ

คู่มือ/เอกสาร

กิจกรรม ประชาสัมพันธ์

ขอบคุณที่ ชมเชย / เสนอแนะ