สพป.นครสวรรค์ เขต 2

Nakhon sawan Primary Educational Service Area Office 2

กลุ่มอำนวยการ

เสาวนีย์

นางเสาวนีย์ ยี่สุ่น

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

ติดตาม ควบคุม กำกับดูแล การดำเนินงานของกลุ่มอำนวยการ

นาย ชรินทร์ เกตุเนตร

นักประชาสัมพันธ์

นาง ปัทมา สุขาบูรณ์

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาววรรณวิไล ทรัพย์เกษมชัย

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวพิมพ์รัตน์ งามเมือง

เจ้าพนักงานธุรการ

นายธีระศักดิ์ ไพพงษ์

เจ้าพนักงานธุรการ

นายศุภชัย กรศรี

ช่างไม้

นายประวิทย์ เทพนม

พขร.

นายสาธิต แสงสร้อย

ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวจีรภรณ์ สุขสุวรรณ์

ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวกานต์ธิดา โพธิ์ภัย

ลูกจ้างชั่วคราว

นาย อนุชา ครุธจันทร์

ลูกจ้างชั่วคราว

นายสุวิทย์ พูลศรี

ลูกจ้างชั่วคราว

คู่มือ/เอกสาร

กิจกรรม ประชาสัมพันธ์

ขอบคุณที่ ชมเชย / เสนอแนะ