สพป.นครสวรรค์ เขต 2

Nakhon sawan Primary Educational Service Area Office 2

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

2

นางวีรยา นนท์ธีระคุณา

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

พรพรรณ กรอกรวม

นักวิชาการเงินและบัญชี

ยุวดี เกษแก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชี

อรณิชชา นุ่มวาที

นักวิชาการเงินและบัญชี

จีรภัทร์ บัวพันธุ์สิน

นักวิชาการเงินและบัญชี

รัตติยา วานิชสวัสดิ์วิชัย

นักวิชาการเงินและพัสดุ

นางสาวฐิติวรดา แสนหมี่

นักวิชาการเงินและบัญชี

เกตุกาญจน์ เกตุทะเล

นักวิชาการเงินและพัสดุ

ดาวส์โหลดเอกสารการเงิน
ดาวส์โหลดเอกสารบัญชีและพัสดุ
แจ้งการโอนเงิน สพป.นครสวรรค์ เขต 2

ขอบคุณที่ ชมเชย / เสนอแนะ