สพป.นครสวรรค์ เขต 2

Nakhon sawan Primary Educational Service Area Office 2

หน่วยตรวจสอบภายใน

สมจิตร

นางสาวสมจิตร เขียวสนวน

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

ติดตาม ควบคุม กำกับดูแล การดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน

NEW

นางสาวโชติกา สมบัติศิริ

นักวิชาการหน่วยตรวจสอบภายใน

ติดตาม การดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน

วราภรณ์

นางสาววราภรณ์ พันธุ์แจ่ม

ลูกจ้างชั่วคราว

งานธุรการ

คู่มือ/เอกสาร หน่วยตรวจสอบภายใน

กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ หน่วยตรวจสอบภายใน

ขอบคุณที่ ชมเชย / เสนอแนะ