สพป.นครสวรรค์ เขต 2

Nakhon sawan Primary Educational Service Area Office 2

กลุ่มนโยบายและแผน

ตระกูล-1

นายตระกูล ทองทักษิณ

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของกลุ่มนโยบายและแผน

นางยุภา พวงทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นโยบายและแผน

นางอรสา ศรีชมภู

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานวิเคราะห์งบประมาณ

นายนฤพน สดสี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานติดตาม ประเมินและรายงานผล

นายปราโมทย์ กลิ่นด้วง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานวิเคราะห์งบประมาณ

นายสำราญ แก้ววิเชียร

เจ้าพนักงานธุรการ

งานธุรการ

ขอบคุณที่ ชมเชย / เสนอแนะ