สพป.นครสวรรค์ เขต 2

Nakhon sawan Primary Educational Service Area Office 2

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปราโมทย์

นายปราโมทย์ กลิ่นด้วง

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

ติดตาม ควบคุม กำกับดูแล การดำเนินงานของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

ณัฐดนัย

นายณัฐดนัย สามัญตระกูล

ลูกจ้างชั่วคราว

-งานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
-งานระบบคอมพิวเตอร์และโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
-งานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา

รอบรู้เรื่อง IT

เครดิต : Youtube @ActiveITChannel

ขอบคุณที่ ชมเชย / เสนอแนะ