สพป.นครสวรรค์ เขต 2

Nakhon sawan Primary Educational Service Area Office 2

อบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานอินโฟกราฟิก

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดกิจกรรมอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานอินโฟกราฟิก ให้กับครูและบุคคลากรทางการศึกษา ด้วยโปรแกรมประชุมทางไกล Cisco Webex โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1) เพื่อทวบทวนความรู้พื้นฐานการนำข้อมูลหรือความรู้มาสรุปเป็นสารสนเทศที่น่าสนใจ 2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบเทคนิคการสร้างอินโฟกราฟิกด้วยความรวดเร็ว 3)เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำไปประยุกต์ใช้ในการสอนนักเรียนหรือทำรายงานด้วยความรวดเร็ว

ผู้รับผิดชอบกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ขอบคุณที่ ชมเชย / เสนอแนะ