สพป.นครสวรรค์ เขต 2

Nakhon sawan Primary Educational Service Area Office 2

เอกสาร/คู่มือ/การซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทยสำหรับประถมศึกษาปีที่ 1 -3

การซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทยสำหรับประถมศึกษาปีที่ 1 -3

เล่ม ๑ คู่มือการซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย
เล่ม ๒ แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย พยัญชนะและสระ
เล่ม ๓ แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย คำผันวรรณยุกต์
เล่ม ๔ แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย คำที่มีสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป
เล่ม ๕ แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย คำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา
เล่ม ๖ แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา
เล่ม ๗ แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย คำควบกล้ำ
เล่ม ๘ แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย คำที่มีอักษรนำ
เล่ม ๕ แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย คำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา

ขอบคุณที่ ชมเชย / เสนอแนะ