สพป.นครสวรรค์ เขต 2

Nakhon sawan Primary Educational Service Area Office 2

แบบเปลี่ยนแปลงการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

แบบเปลี่ยนแปลงการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 สามารถ ดาวน์โหลด ไฟล์ และเข้าดูตรวจสอบได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 หรือ ช่องทางการติดต่อ ออนไลน์ได้ที่  www.nsw2.go.th หรือ เฟสบุ๊คเพจ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 

อำนาจตามความใน มาตร 7 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560  เรื่อง  การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 พ.ศ. 2565 มาตรา 53 (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว19  ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561  และโดยความเห็นชอบ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ในการประชุมครั้งที่ 6/2566  เมื่อวันที่ 30  มิถุนายน  2566 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ในตำแหน่งครูผู้ช่วย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ขอบคุณที่ ชมเชย / เสนอแนะ